Skip to main content
Sharing is caring! Distribuie:

REGULAMENTUL (UE) 2023/1542 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 iulie 2023 privind bateriile și deșeurile de baterii, de modificare a Directivei 2008/98/CE și a Regulamentului (UE) 2019/1020 și de abrogare a Directivei 2006/66/CE

Vă informăm că în data de 12 iulie 2023 a fost adoptat un nou Regulament la nivelul Consiliului Uniunii Europene privind bateriile și deșeurile de baterii și acumulatori și se aplică tuturor statelor membre.
Acesta intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 18 februarie 2024, cu anumite excepții menționate.

Regulamentul vine cu o serie de modificări care au rolul de a ajuta la dezvoltarea unei economii circulare pentru sectorul bateriilor. Acesta cuprinzând întreg ciclu de viață, de la faza de proiectare, până la stadiul de deșeu al acestora. Necesitatea acestor noi prevederi vin, în primul rând, ca urmare a dezvoltării masive a industriei de automobile electrice.

Se preconizează o creștere foarte mare a cererii de baterii în următorii ani, de aceea, este necesară o atenție deosebită încă din faza de proiectare a acestor baterii, astfel încât durata de viață a acestora să fie cât mai lungă, să poată fi reîncărcate/reutilizate și abia apoi, reciclate ușor și eficient.
Un alt rol al Regulamentului este acela de a promova competitivitatea industriei europene si de a se asigura că noile baterii sunt sustenabile și contribuie la tranziția către economia circulară.
Astfel, principalele modificări aduse de Regulament sunt:

Noile reglemantări asupra bateriilor și deșeurilor de baterii

A. Modificări generale

 1. Directiva 2006/66/CE (transpusă în legislația românească prin HG 1132/2008) se va abroga începând cu data de 18 august 2025, exceptând anumite articole la care se menționează datele până la care rămân în vigoare (Art. 95);
 2. Unele definiții se modifică și apar definiții noi:

Producător

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Orice persoană dintr-un stat membru care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanță în temeiul Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță (1), introduce pentru prima dată pe piață baterii sau acumulatori, inclusiv cei integrați în aparate sau vehicule, pe teritoriul statului membru respectiv, pe o bază profesională.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: Orice fabricant, importator sau distribuitor ori o altă persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, care poate consta și în contracte la distanță, îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:
(a) este stabilit într-un stat membru și fabrică baterii sub numele sau marca sa comercială proprie ori comandă proiectarea sau fabricarea de baterii și le furnizează pentru prima dată sub numele sau marca sa comercială proprie pe teritoriul statului membru respectiv, inclusiv baterii încorporate în aparate, mijloace de transport ușoare sau alte vehicule;
(b) este stabilit într-un stat membru și revinde pe teritoriul statului membru respectiv, sub numele sau marca sa comercială proprie, baterii fabricate de alți fabricanți, pe care nu figurează numele sau marca comercială a acelor alți fabricanți, inclusiv baterii încorporate în aparate, mijloace de transport ușoare sau alte vehicule;
(c) este stabilit într-un stat membru și furnizează pentru prima dată în statul membru respectiv, cu titlu profesional, baterii care provin dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță, inclusiv baterii încorporate în aparate, mijloace de transport ușoare sau alte vehicule; sau
(d) vinde baterii, inclusiv baterii încorporate în aparate, mijloace de transport ușoare sau alte vehicule, prin contracte la distanță direct utilizatorilor finali, indiferent dacă sunt gospodării private sau nu, într-un stat membru, și este stabilit într-un alt stat membru sau într-o țară terță.

Introducere pe piață

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț, cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul Comunității, inclusiv importul pe teritoriul vamal al Comunității.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: Punerea la dispoziție pentru prima oară a unei baterii pe piața Uniunii.

Punere la dispoziție pe piață

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Nu exista.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: Furnizarea unei baterii pentru distribuție sau utilizare pe piața Uniunii în cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit.

Baterie portabilă

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Orice baterie, baterie tip „nasture”, grup de baterii sau acumulator care:
a) este izolat și
b) poate fi transportat manual și
c) nu este nici baterie sau acumulator industrial, nici baterie sau acumulator auto.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: O baterie care este sigilată, cântărește cel mult 5 kg, nu este special proiectată pentru uz industrial și nu este o baterie pentru vehicule electrice, o baterie LMT sau o baterie SLI.

Baterie portabilă de uz general

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Nu exista.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: O baterie portabilă, reîncărcabilă sau nu, care este special proiectată pentru a fi interoperabilă și care se prezintă sub una dintre următoarele forme obișnuite: 4,5 volți (3R12), baterie tip pastilă, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volți (PP3).

Baterie sau acumulator industrial

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Orice baterie sau acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industrială sau profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: O baterie care este special proiectată pentru utilizări industriale sau destinată utilizărilor industriale după ce a făcut obiectul pregătirii pentru reafectare sau al reafectării ori orice altă baterie care cântărește peste 5 kg și care nu este o baterie pentru vehicule electrice, o baterie LMT sau o baterie SLI.

Baterie pentru mijloace de transport ușoare sau „baterie LMT”

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Nu exista.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: O baterie care este sigilată, cântărește cel mult 25 kg și este special proiectată pentru a furniza energie electrică pentru tracțiunea vehiculelor cu roți care pot fi acționate exclusiv de un motor electric sau de o combinație de motor și putere umană, inclusiv a vehiculelor omologate de tip din categoria L în sensul Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 43 ), și care nu este o baterie pentru vehicule electrice.

Baterie de pornire, iluminare și aprindere sau „baterie SLI”

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Nu exista.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: O baterie care este special proiectată pentru a furniza energie electrică pentru sistemele de pornire, iluminat sau aprindere și care poate fi utilizată și în scopuri auxiliare sau ca rezervă în vehicule, alte mijloace de transport sau utilaje.

Baterie sau acumulator auto

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Orice baterie sau acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de pornire, iluminat sau aprindere.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: A fost înlocuită de definiția bateriilor SLI.

Baterie pentru vehicule electrice

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Nu exista.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: O baterie care este special proiectată pentru a furniza energie electrică pentru tracțiunea vehiculelor hibride sau electrice din categoria L, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 168/2013, și care cântărește peste 25 kg, ori o baterie care este special proiectată pentru a furniza energie electrică pentru tracțiunea vehiculelor hibride sau electrice din categoriile M, N sau O, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2018/858.

Punere în serviciu

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Nu exista.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: Prima utilizare în Uniune a bateriei în scopul preconizat, fără ca aceasta să fi fost introdusă pe piață în prealabil.

Pregătire pentru reafectare

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Nu exista.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: Orice operațiune prin care un deșeu de baterie ori părți ale acestuia sunt pregătite pentru a putea fi utilizate pentru un scop sau o aplicație diferit(ă) de scopul sau aplicația pentru care bateria a fost proiectată inițial;

Reafectare

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Nu exista.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: Orice operațiune care are ca rezultat utilizarea unei baterii, care nu reprezintă un deșeu de baterie, sau a unor părți ale acesteia pentru un scop sau o aplicație diferit(ă) de scopul sau aplicația pentru care bateria a fost proiectată inițial.

Refabricare

Definiția veche, conform Directivei 2006/66/CE: Nu exista.

Definiția nouă, conform Regulamentului 2023/1542: Orice operațiune tehnică efectuată asupra unei baterii folosite care include demontarea și evaluarea tuturor celulelor și modulelor sale de baterii și utilizarea unui anumit număr de celule și module de baterii noi, folosite sau recuperate din deșeuri, sau de alte componente ale bateriilor, pentru a restabili capacitatea bateriei la cel puțin 90 % din capacitatea sa nominală inițială, starea de sănătate a tuturor celulelor individuale de baterii neînregistrând diferențe mai mari de 3% de la una de alta, și care are drept rezultat utilizarea bateriei în același scop sau pentru aceeași aplicație pentru care bateria a fost proiectată inițial.

B. Pentru Operatorii economici care introduc baterii pe piața UE

1. Ratele minime de colectare a bateriilor și acumulatorilor portabili se vor modifica astfel (Art. 59):

 • 45 % până la 31 decembrie 2023;
 • 63 % până la 31 decembrie 2027;
 • 73 % până la 31 decembrie 2030.

2. Începând cu 18 August 2025 sunt reglementate obiective minime de colectare pentru bateriile LMT (Art. 60):

 • 51 % până la 31 decembrie 2028;
 • 61 % până la 31 decembrie 2031.

3.Se va modifica formula de calcul a ratelor de colectare pentru baterii. Până acum, rata minimă de colectare se calcula ca și procent din media cantităților de baterii introduse pe piață în ultimii 2 ani (fără anul curent). Începând cu anul 2026 se va lua în considerare media ultimilor 3 ani, la fel ca la echipamente electrice și electronice, astfel:

Anul 1 – Vânzări în anul 1 (V1)

Anul 2 – Vânzări în anul 2 (V2)

Anul 3 – Vânzări în anul 3 (V3)

Anul 4 – Vânzări în anul 4 (V4) – Colectare în anul 4 (C4) – Rata de colectare (RC4)=3*C4/(V1+V2+V3)

Anul 5 – Vânzări în anul 5 (V5) – Colectare în anul 5 (C5) – Rata de colectare (RC5)=3*C5/(V2+V3+V4)

4. Începând cu 18 august 2025, toți operatorii economici care introduc baterii pe piața UE sau le pun în serviciu (adică le utilizează, fără a le introduce pe piață, respectiv a le vinde), cu excepția IMM-urilor, trebuie să dezvolte și să implementeze o politică de due diligence în conformitate cu standardele internaționale, pentru a aborda riscurile sociale și de mediu asociate achizițiilor, prelucrarea si comercializarea materiilor prime si a materiilor prime secundare. Comisia va publica orientări în ceea ce privește implementarea acestei politici de către operatorii economici.

5. Pentru bateriile pentru vehicule electrice, bateriile industriale reîncărcabile cu o capacitate mai mare de 2 kWh și bateriile LMT, se întocmește o declarație privind amprenta de carbon pentru fiecare model de baterie, pentru fiecare unitate de producție.
Amprenta de carbon a bateriei se calculează folosind metoda de evaluare a impactului ciclului de viață pentru categoria „schimbări climatice”, recomandată în raportul Centrului Comun de Cercetare din 2019 intitulat „Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method” (Sugestii pentru actualizarea metodei amprentei de mediu a produsului (AMP).

6. Tariful plătit de producătorii de baterii și acumulatori (incluzând costurile de colectare și de efectuarea a unor studii) va fi comunicat obligatoriu către utilizatori la punctul de vânzare, începând cu data de 18 august 2025 (Art. 74);

7. Societățile care nu au sediu pe teritoriul statului membru in care vând bateriile către utilizatorul final, vor fi obligate să desemneze un reprezentant autorizat în respectivul stat care să preia obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

8. Începând cu 18 februarie 2027, toate bateriile LMT, toate bateriile industriale cu o capacitate mai mare de 2 kWh și toate bateriile pentru vehicule electrice introduse pe piață sau puse în serviciu dispun de o înregistrare electronică denumită „pașaport pentru baterii”.
Pașaportul pentru baterii este accesibil prin intermediul unui cod QR care face legătura cu un identificator unic pe care operatorul economic care introduce bateria pe piață i-l atribuie.
Operatorul economic care introduce bateria pe piață se asigură că informațiile care figurează în pașaportul pentru baterii sunt exacte, complete și actualizate.

C. Pentru fabricanții de baterii

1.Începând cu 18 august 2031, la fabricarea bateriilor industriale, auto (SLI) si EV este obligatoriu să se utilizeze cobalt, plumb, litiu sau nichel recuperate din deșeuri de cobalt, de plumb, de litiu sau de nichel, prezente în materialele active din bateriile respective. Conținutul reciclat în bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile auto este următorul:

 • cobalt minim 16%
 • plumb minim 85%
 • litiu minim 6%
 • nichel minim 6%

2. Începând cu 18 august 2036, conținutul reciclat în bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice (EV), LMT și bateriile auto (SLI) va fi următorul:

 • cobalt minim 26%
 • plumb minim 85%
 • litiu minim 12%
 • nichel minim 15%

3. Toate bateriile portabile încorporate în aparate ar trebui sa poată fi demontate și înlocuite de către utilizatorul final până în anul 2027. Bateriile mijloacelor de transport ușoare vor trebui sa poată fi înlocuite de un profesionist independent.

D. Raportări

Pentru anul 2023, raportarea privind bateriile se va face ca și până acum, în baza Directivei vechi.
Începând cu anul 2025 se vor raporta separat bateriile LMT (pentru care se calculează pentru prima data rata de colectare în anul 2028) și industriale.
Din anul 2026, rata de colectare a bateriilor portabile se va calcula după noua formulă, conform Regulamentului, și va lua în considerare media ultimilor 3 ani (2023, 2024, 2025).


Sharing is caring! Distribuie:

Programează o discuție